Danh dự là một hình thức khẳng định và tin tưởng, và là động cơ cho s ự quản lý bền vững của Jintai


Danh dự là một hình thức khẳng định và tin tưởng, và là động cơ cho s ự quản lý bền vững của Jintai

Danh dự bắt nguồn từ những thành tựu sáng chói, danh dự là phần thưởng của lòng thành kính, và danh dự nghĩa là nhiệm vụ và trách nhiệm lớn hơn.Danh dự cũng là một hình thức khẳng định và tin tưởng.Nó cũng là động lực để tiếp tục cuộc s ống của Kim Thái.Ngành sản xuất nhựa Jintai đã nổi bật trong vòng tám năm qua.Với sự siêng năng và sáng tạo, nó liên tục tạo ra những thành tựu đáng chú ý và giành được sự tôn trọng và nhận biết của cộng đồng và công chúng.